Målgruppe og visitation

Målgruppen er borgere over 18 år, som på grund af varig fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne har behov for hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg, behandling i kortere eller længere tid. Stadionkollegiet drives efter Servicelovens §85.
Stadionkollegiets 2. sal er primært indrettet til unge med diagnose inden for autismespektret.

Optagelse på Stadionkollegiet foretages af Socialafdelingen. Kontakten går via egen sagsbehandler.
Efter en konkret vurdering vil sagsbehandleren sammen med borgeren udfylde visitationsskema, som sendes til Visitationsteamet. Visitationsteamet tager stilling til, om borgeren falder indenfor målgruppen på
Stadion Kollegiet. I givet fald visiteres borgeren til en eventuel ledig plads eller til venteliste.

Støtten til den enkelte borger ydes på baggrund af det støtteniveau, borgeren er visiteret til.

Denne visitation foretages på baggrund af en konkret individuel vurdering og indenfor rammerne af det politisk vedtagne serviceniveau.

Information om visitation samt indholdet i og omfanget af støtten i de forskellige støtteniveauer fremgår af dette link Information og vejledning

 

Sidst opdateret: 13.06.2018